Regulamin

Regulamin Forum

 

leagueoflegends.pl/forum

 

z dnia 01.01.2017

 

I Zasady Ogólne

§ 1. Rejestracja na Forum LeagueofLegends.pl jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu Forum z dn. 01.02.2016, zwanego dalej „Regulaminemâ€. Akceptacja Regulaminu zobowiązuje użytkownika do jego przestrzegania.
§ 2. Kopiowanie treści znajdujących się na Forum jest zabronione, chyba, że zgodę na to wyrazi autor treści. Jednocześnie, Administracja Forum nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez Użytkowników.
§ 3. Skrypt IPB stosuje pliki Cookies dla wygody użytkownika. Pliki Cookies nie pobierają żadnych danych z komputera użytkownika za wyjątkiem tych, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania forum. 

 

 

II Treści zakazane

§ 1. Zakazuje się umieszczania treści sprzecznych z polskim i międzynarodowym prawem, które mogłyby naruszyć dobra osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, jednak posiadających zdolność prawną; w szczególności:
 

 

 

1) Treści uznawanych powszechnie za wulgarne, obraźliwe, kłamliwe wobec innych,

 

2) Treści dyskryminujących ze względu na przynależność do grupy wyznaniowej, etnicznej, mniejszości seksualnej, rasowej bądź innej,

3) Treści związanych z ideologią faszystowską, komunistyczną, propagujących przemoc, uznawanych powszechnie za drastyczne czy przerażające,

4) Treści związanych z pornografią,

5) Treści zachęcających lub pochwalających zażywanie środków odurzających, w tym narkotyków.

§ 2. Zakazuje się rozpowszechniania piractwa komputerowego w każdej formie, w szczególności:
 

1) Wskazywania źródeł nielegalnego oprogramowania,

2) Przekazywania nielegalnie pozyskanego oprogramowania,

3) Podawania seriali, cracków, key generatorów itp.,

4) Udzielania informacji, wskazówek lub sugestii pozwalających korzystać w sposób nielegalny z oprogramowania,

5) Udzielania informacji, wskazówek lub sugestii pozwalających na oszukiwania firm bądź instytucji,

6) Prowadzenia działań naruszających prawa autorskie.

§ 3. Zakazuje się umieszczania reklam, ogłoszeń, linków referencyjnych w jakiejkolwiek formie, za wyjątkiem tych uzgodnionych z Administracją Forum.
§ 4. Zakazuje się tworzenia tematów ułatwiających dostęp do różnego rodzaju botów lub hacków. Zabronione jest również otwarte przyznawanie się do używania tego typu programów. 

III Konto Użytkownika

§ 1. Każdemu Użytkownikowi zezwala się na posiadanie jednego konta. W przypadku, gdy więcej niż jedna osoba korzysta z tego samego adresu IP, należy poinformować Administrację o tym fakcie.
§ 2. Zabrania się używania nazw kont zawierających wulgaryzmy, obraźliwych bądź mogących urazić innych Użytkowników.
§ 3. Sygnatura oraz awatar nie mogą powodować utrudnień w przeglądaniu Forum innym Użytkownikom.
§ 4. Pole podpisu może mieć maksymalnie wymiary 200 pikseli wysokości i 700 pikseli długości oraz ważyć nie więcej, niż 1 MB. Podpis nie może naruszać też Regulaminu.
§ 5. Sygnatura oraz awatar nie mogą zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych bądź mogących urazić innych Użytkowników.
§ 6. Administracja i Moderacja ma prawo do ingerencji w profil Użytkownika, jeśli narusza on zasady określone w § 2-5.
§ 7. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszystkie posty napisane z jego konta.
§ 8. Rejestracja na Forum oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie drogą mailową ważnych informacji dot. serwisu oraz e-maili firm reklamowych niezwiązanych z działalnością portalu LeagueofLegends.pl.
Oświadczenie Użytkownika: Poprzez akceptację Regulaminu wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal LeagueofLegends.pl w celach marketingowych, w tym wyrażam zgodę na przekazywanie na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowych oraz reklamowych e-maili od firm niezwiązanych z portalem LeagueofLegends.pl. 

IV Prawa Użytkownika

§ 1. Użytkownik ma prawo do swobodnej wymiany poglądów, w zakresie ograniczonym przez Regulamin.
§ 2. Użytkownik ma prawo do odwołania się od decyzji Moderatora bądź Administratora.
 

1) W pierwszej kolejności, Użytkownik powinien skontaktować się poprzez Prywatną Wiadomość z Moderatorem, który podjął zaskarżaną decyzję.

2) W przypadku niezadowalającej decyzji Moderatora, Użytkownik może odwołać się w identycznej formie do Administracji.

3) Zbanowany Użytkownik ma prawo do odwołania się od tej decyzji poprzez dział „Trybunałâ€.

§ 3. Użytkownik ma prawo do dowolnego kształtowania wyglądu swojego profilu, w zakresie ograniczonym Regulaminem. 

V Obowiązki Użytkownika

§ 1. Na Forum obowiązują zasady netykiety, ortografii i interpunkcji. Wypowiedzi powinny być formułowane w sposób kulturalny.
§ 2. Użytkownik powinien stosować się do zasad obowiązujących w poszczególnych Działach Forum.
§ 3. Użytkownik przed założeniem nowego tematu powinien upewnić się, że nie istnieje inny, poruszający tę samą problematykę.
§ 4. Nazwy tematów powinny być jednoznaczne i sprecyzowane, dobrze odzwierciedlać jego treść.
§ 5. Każdy temat powinien być zakładany w odpowiednim Dziale.
§ 6. Zabrania się pisania postów nie na temat oraz pisania dwóch postów pod rząd. Dopuszcza się napisanie dwóch postów pod rząd w sytuacji, gdy poprzedni post został napisany znacznie wcześniej, a nowy wnosi wartościowe treści do tematu.
§ 7. Zabrania się używania nadmiernej ilości emotikon.
§ 8. Na Forum obowiązuje bezwzględny zakaz handlu. Zabrania się tworzenia tematów dot. sprzedaży, wymiany, kupna, oddania itp., a w szczególności:
 

1) Umieszczania linków do ofert na serwisach aukcyjnych,

2) Handlu kartami PSC, za wyjątkiem stworzonych w tym celu tematów.

§ 9. Na forum zabronione jest oferowanie usług związanych m.in. z wbijaniem dywizji (tzw. boostingiem).
§ 10. Na forum obowiązuje zakaz używania wulgaryzmów.
§ 11. Zabrania się obrażania innych Użytkowników oraz stosowania wobec nich bezpodstawnych oskarżeń.
§ 12. Zabrania się ujawniania prywatnej korespondencji bez zgody obu stron. Dotyczy to wszelkich form komunikacji.
§ 13. Jeżeli treści zawarte w Prywatnej Wiadomości naruszają w jakiś sposób regulamin, Użytkownik powinien zgłosić to Moderacji lub Administracji poprzez PW.
§ 14. Użytkownik powinien zgłaszać działania naruszające Regulamin poprzez opcję „Zgłośâ€ lub, w szczególnych sytuacjach, poprzez PW do Moderatora bądź Administratora. 

VI Shoutbox

§ 1. Na Shoutboxie obowiązują, z wyjątkiem zawartym w § 2., te same zasady, co na całym Forum.
§ 2. Na Shoutboxie dopuszczalne jest w niewielkim stopniu użycie wulgaryzmów, nie mogą być one jednak w żaden sposób obraźliwe dla drugiej osoby, instytucji bądź innego podmiotu. Ponadto, nadużywanie wulgaryzmów może skutkować nałożeniem kary przez Moderację lub Administrację. 

VII Kary

§ 1. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Użytkownika, Moderator bądź Administrator ma prawo nałożyć na niego określoną karę, do których należą: ustne upomnienie, ostrzeżenie w postaci punktów oraz ban.
§ 2. Rodzaj wymierzonej kary oraz jej zakres leżą w gestii Moderatora lub Administratora. Powinna być jednak zgodna z Regulaminem i zasadami współżycia społecznego, a także adekwatna do wagi przewinienia.
§ 3. Ostrzeżenia wystawiane są na miesiąc, a ich wysokość może wahać się od 1 do 10 punktów. Uzyskanie 10 punktów ostrzeżeń jest równoznaczne z otrzymaniem tygodniowego bana.
§ 4. Moderacja oraz Administracja mają w szczególnych przypadkach prawo do wymierzania kilkudniowych banów, mających na celu zmuszenie Użytkownika do natychmiastowego zaprzestania łamania Regulaminu. Mają również, po konsultacji z Ekipą Forum, prawo do zbanowania użytkownika na okres dłuższy niż tydzień oraz do przedłużenia czasu trwania ostrzeżenia.
§ 5. Administracja, po konsultacji z Ekipą Forum, ma prawo do zbanowania Użytkownika permanentnie w przypadku rażącego i nagminnego naruszania Regulaminu i/lub działania na szkodę Forum oraz Użytkowników.
§ 6. W przypadku rażąco niewłaściwego zachowania Użytkownika na Shoutboxie, Moderacja oraz Administracja mają prawo do ograniczenia Użytkownikowi dostępu do Shoutboxa na pewien czas, adekwatny do przewinienia. 

VIII Przepisy przejściowe i końcowe

§ 1. W kwestiach spornych bądź nieujętych w regulaminie, prawo stanowią Administratorzy oraz Moderatorzy Forum.
§ 2. Administracja Forum zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Istotne modyfikacje będą oznajmiane Użytkownikom w postaci przyklejonych tematów w dziale „Ogłoszeniaâ€.
§ 3. Regulamin zostaje ogłoszony w dn. 01.02.2016. Użytkownicy zapoznają się z nim poprzez powiadomienie wraz z linkiem do odpowiedniego tematu, wysłane w Prywatnej Wiadomości.
§ 4. Dalsza aktywność na Forum jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu.
§ 5. Regulamin wchodzi w życie w dn 01.02.2016 i stosuje się do spraw powstałych po jego wprowadzeniu.

                                 IX     Prawa i obowiązki Moderatora Forum - Regulamin

I. Postanowienia ogólne: 
1. Moderator nadzoruje dyskusje prowadzone na Forum oraz ich zgodność z przyjętymi zasadami. 
2. Moderator mam obowiazek dodwania nowy tematów na forum . 
3. Moderator może zostać usunięty ze swojej funkcji po złamaniu Regulaminu Forum na wniosek Użytkowników Forum przekazany do Administratora Forum. Ostateczną decycję o usunięciu podejmuje Administrator lub własciciel forum decyduje 
4. Moderator nie musi pełnić swojej funkcji do końca kadencji, ma prawo do rezygnacji w dowolnej chwili, bez podania przyczyny. 
5. Przy zmianie wiersza, postu bądź komentarza Moderator używa kolorów: 
- zielonego - do zaznaczenia pouczeń, oraz wskazówek; 
- czerwonego - kar, motywacji działań, ostrzeżeń. 

II. Prawa Moderatora: 
1. Moderator ma prawo: dzielić, zamykać, kasować wątki/tematy na forum a także edytować wiersze, posty i komentarze nie zmieniając ich treści merytorycznej. 
2. Moderator nie ma prawa usuwać całych postów Użytkowników (z wyjątkami opisanymi w punkcie III.3), ma natomiast obowiązek ich edycji w przypadku złamania Regulaminu Forum. W przypadku usuwania lub edycji postu Moderator ma obowiązek podpisania się pod dokonanymi czynnościami oraz wpisanie powodu usunięcia lub edycji postu. 
3. Moderator ma prawo blokowania i odblokowywania tematów oraz przenoszenia tematów do innych kategorii w celu poprawienia spójności poruszanej na Forum tematyki. 
4. Moderator ma prawo dać ostrzeżenie Użytkownikowi Forum, który uporczywie, bądź złośliwie nie stosuje się do Regulaminu Forum. W takim przypadku, Użytkownik ma prawo odwołać się do Administratora Forum. 
5. Moderator ma prawo do prywatnych wypowiedzi na Forum, nawet jeśli są one nieobiektywne, przy czym obowiązany jest nadmienić, że to "jego zdanie". 

III. Obowiązki Moderatora: 
1. Podstawowym obowiązkiem Moderatora jest utrzymywanie porządku, dyscypliny i estetyki na Forum oraz egzekwowanie Regulaminu Forum od Użytkowników. 
2. Moderator ma obowiązek udzielania informacji, wskazówek oraz wyjaśnień w kwestiach merytoryczno-technicznych Forum. 
3. Moderator ma obowiązek weryfikacji nowych postów oraz usuwanie wpisów: 
- zdublowanych; 
- zawierających wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.); 
- obrażających osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego); 
- obrażających inne narodowości, religie, rasy ludzkie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 - 196 Kodeksu karnego); 
- będących reklamami; 
- będących spamem lub nie mają nic wspólnego z komentowanym wątkiem; 
- naruszających w inny sposób Regulamin Forum. 
4. Moderator ma obowiązek upomnieć Użytkownika Forum w oficjalny sposób (na zielono lub czerwono, pod treścią posta) o notorycznym offowaniu w jakimś temacie, proponując jednocześnie inny temat, w którym można kontynuować daną dyskusję.